םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  הילטיא

1943 ילויב 25
הילטיאב יטסישפה רטשמה ףוס ;םיממוקתמה י"ע רסאנ ינילוסומ
1943 רבמטפסב 8
תמחלמ תישאר ;המחלמהמ התאיציו "ריצ"המ הילטיא תשירפ לע עידומ וילודאב לשרמ
יקלטיאה םעה לש רורחשה
1943 רבוטקואב 1
ילופאנ ריעהמ םינמרגה תא םישרגמ םיממוקתמה
1943 רבמצדב 28
ינאזיטרפ דודג ידקפמו ינגראמ ,תיקלטיאה רורחשה-תמחלמ ירוביג ,יברא'צ םיחאה תעבש
גרוהל ואצוה ,הילימא-וי'זדאר רוזאב
1944 ראורבפב 2
ינמרגה שוביכה דגנ הילטיא לכב תיללכ התיבש
1944 רבמטפסב 21
ונאלימב תיללכ התיבש
1945 ראוניב 30-28
ימואל רורחשל דעווה םקוה ;יראבב תויטסישפיטנאה תוגלפמה תדיעו
1945 לירפאב 18
יללכ דרמל תחתפתמה התיבש תצרופ תינופצה הילטיא לכב