םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  הירגלוב

1942 ילויב 17
הנחתה "Christo Botev" תיאשח וידר-תנחתמ רודישב םעל הנופ "תדלומה תיזח" ירמה ןוגרא
םהב ךומתל םעל תארוקו םידוהיה בצמ לע תרדשמ
1944 סראמב 29
;ותשומחת הלזא רשא דע ןנוגתה ,םיטסישפה י"ע רפכב רתוכ רשא ,(ןאיוטס) בא'צנאג אפורה
ןורחאה ורודכב וייחל ץק םש אוה
1944 סראמב 29
רותיכה תא וצרפ םינזיטרפה ;ינמרג אבצ דגנ תינזיטרפ הגולפ לש ןאוולאב י"ע ברקה
םתמחלמב וכישמהו
1944 ינויב 27
;הבורטימיד הנאיליל תירגלובה תרתחמה תרוביג הנל וב תיבה תא םיפיקמ םיטסישפ האמכ
ןורחאה הרודכב תעדל המצע הדביאו רקובה רוא דע המחלנ איה