םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  היגלב

1943 ראוניב 1
תמרח הו רצוע לע היגלבב שוביכה תונוטלש םיזירכמ תינזיטרפה העונתה תואיג לע הבוגתכ
םיינפוא תוגוז ףלא 10
1943 לירפאב 15
הלועפ יפתשמ לש ןותיע ךרוע לע תיגלבה תרתחמה לש תוומ-ןיד-קספ
1944 ינויב 21
Dolau-ב שוביכה תונוטלש י"ע גרוהל ואצוה תרתחמ ימחול 28
1944 טסוגואב 7
שאר תפירעב גרוהל האצוה ,תררושמו הרומ ,ץאווראב תירגרמ תיגלבה תרתחמה תרוביג
1944 רבמטפסב 5
תיטוירטפ היצילימ לש תוגולפ יתשו םיינמרג אבצ תוחוכ ןיב תועש 17 ןב ברק
1944 רבמטפסב 6
הרופ-הד ןומראב םינמרג םילייח י"ע םינזיטרפ חצר