םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  תוצעומה-תירב

1941 ינויב 26
היסורוליב תמדא לע ןושארה ינאזיטרפה דודגה םקומ
1941 ילויב 1
תינזיטרפה המיחלה ןוגרא לע טילחמ היסורוליבב תיטסינומוקה הגלפמה זכרמ
1941 ילויב 6
תינזיטרפ המיחלל תוכרעיהה לע הניארקואב תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה זורכ
ביואה ףרועב
1941 ילויב 26
תינזיטרפה המיחלה תרבגה לע השובכה למוג ריעב תוצעייתהה
1941 רבמטפס עצמא
מ"ק םיפלא ןב עסמב עיגהש ,ללוהמה ינאזיטרפה דקפמה ,קאפבוק רודיס לש הגולפה המקוה
םיטאפרקה ירהל דע הניארקוא חרזמ ןופצמ
1941 רבמבונ
השולש ךשמב םיספה ןמ הדירוה הצובקה ;בונולסאז .ס.ק לש ותושארב הלבחה תצובק תמקה
םירטק 150-כ הלביחו תוינמרג תובכר 98 םישדח
1941 רבמצדב 5
רעונ תצובק שארב הדמעש תיסורה תימואלה הרוביגה ,היקסנאימדומסוק היוז גרוהל האצוה
שבוכה דגנ קבאמב
1942 סראמ ףוס
בורובאס .נ .א לרנגה לש ותושארב קסנאירב תורעיב םיינאזיטרפה םידודגה דוחיא
1942 לירפא
,"םינזיטרפה ץרא" ,קסנאירב תורעיב תוינאזיטרפה תודיחיה לכ לש תיזכרמ הדקפמ המקוה
םינמרגל לגר תסירד התייה אל הב
1942 יאמ
היסורוליבב םיינאזיטרפה םידודגה זוכיר עצוב
1942 ינויב 10
קסנאירב רוזאב הקבונז רהנה לע לודגה ברקב םינמרגה תסובת
1942 ינויב 20
'ץאקורטס .א.ט לרנגה לש ותושארב הניארקואב םיינאזיטרפה תוחוכה לש יללכה הטמה םקוה
1942 ילויב 19
.פ .א לרנגה לש ותושארב ]הניארקוא[ בוגינר'צ רוזאב תדחואמה תינזיטרפה הביטחה המק
בורודויפ
1942 טסוגואב 31
תינזיטרפה המיחלה יכרד לע תולודגה תוינאזיטרפה תוביטחה ידקפמ לש הבקסומב תוצעייתהה
1942 רבוטקואב 25
קאפבוק תביטח לש ןושארה עסמה תישאר
1943 ראוני
תומו םתוליעפ ;]הניארקוא[ ןודונסארק ריעב תיתרתחמה רעונה תצובק ירבח ורסאנ
תוצעומה-תירבב הדגאו למסל וכפה וז הצובק ירבח לש םירוביגה
1943 ינוי
םיטאפרקל קאפבוק אבצ לש ללוהמה עסמה לחה