םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  הינד

1943 רבוטקואב 3
םיידוהי-יטנאה םיקוחה דגנ םיאצוי הינד יפושיב
1944 ינויב 22
ינמרגה אבצה רובע דבועה קשנל תשורח-תיבב הלבח השעמ
1944 ינויב 26
ילויב 12-ה דע הכשמנש ,ןגהנפוקב תיממעה הדירמה הצרפ
1944 ינויב 29
גרוהל ואצוה )Hoidsten( תינדה ירמה תצובק ירבח 8
1944 ינויב 30
הריבהמ בצמה ליח תאצוהו םוריחה בצמ לוטיב ושרד םיתבושה ;ןגאהנפוקב תיללכ התיבש
1944 רבמטפסב 16
הינדב תיללכ התיבש
1944 רבמטפסב 19
הינמרגל םיחלשנ םירטוש 2000-כ , תינדה הרטשמה לש הקשנ תא םיקרופ םינמרגה