םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  דנלוה

1941 רבוטקואב 26
טפלדבו ןדיילב תואטיסרבינואה תורגסנ התיבש ירחא ;דנלוהב םיהובגה רפסה-יתבב הסיסת
1941 ראורבפב 17
הינמרגל םידבוע חולשל ןויסינה דגנ הנפסמ ילעופ לש תינומה האחמ-תתיבש
1941 ראורבפב 26-25
חולישה דגנו םידוהי לע םיצאנה תופידר דגנ ,רוזאבו םדרטסמאב תויראדילוס-תתיבש
הינמרגל היפכ-תדובעל
1942 טסוגואב 1
הבורע-ינב 1600 לש רסאמ ;םאדרטור י"ע תינמרג תבכר םיפיקתמ םיידנלוה םינזיטרפ
1943 ראורבפב 17
הינמרגל םילעופ סויגב הלועפ ףותיש לע םירסוא םיידנלוהה םיפושיבה
1944 ילויב 3
ירמה תעונת לש "הלודגה הצעומה" תא םימיקמ םיידנלוה תרתחמ-ינוגרא 20-כ
("Grote Advies Commissie der Illegaliteit")