םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  היבלסוגוי

1941 ילויב 7
זורב ףסוי - דרמה שארב .תיטסינומוקה הגלפמה "ע ןגרואש דרמ ץרפ הידמוש לבחבו דרגלבב
היברס יחטש רתי לכ לע טשפתה דרמה .הדאיפ השמ ידוהיה ורזועו וטיט
1941 ילויב 22
הינבולסב ץרפ דרמה
1941 ילויב 27
הניבוגצרהו הינסוב ,היצברוכב ץרפ דרמה
1942 יאמב 22
םיאצומ וירבח - 25 ו ,היטאורקב תונושארה תוינאזיטרפה תוגולפה ןגראמ ,רא'צנוק הדאר
גרוהל
1943 רבוטקואב 3
םיריצ 572 תופתתשהב ינבולסה םעה חוכ יאב סנכ םייקתה תררחושמה הינבולסבש ,ויבא'צוקב
1943 רבוטקוא-רבמטפס
הינסובב םיבחרנ םיחטש ררחיש ינאזיטרפה אבצה
1943 רבוטקואב 30
תינזיטרפה העונתב רושקה ]תינמז הלשממ[ ימואל רורחשל דעו םקוה
(Antifasisticko Vijece Narodong Oslobodjenia Jugoslavije)
1943 רבמצד - 20 רבמבונ 11
תוינודקמה תוינאזיטרפה תודגירבה יתש ומקוה
1944 ילויב 4
וטיט לשרמה לש ותגהנהב יבלסוגויה םעה לש תיללכ רורחש תמחלמ הצרפ