םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  ןווי

1941 יאמב 31
יצאנה לגדה תא סילופורקאה גגמ ודירוה סאטנאס סולוטסופאו סוזאלג סולינאמ םיריעצה
1942 ינויב 5
גרוהל ואצוה וירבח 7-ו ,תרתחמה ןותיע ךרוע ,ססויק סוירטפלא
1943 ינויב 5
הנותאב תוינומה בוחר-תונגפה
1943 רבמבונב 25
תמירז תועובש הששל הקיספמ ]סומאטופוגרוג עצבמ[ יקינולס - הנותא תבכרה תליסמב הלבח
דכלל חילצהש ,סראיימ רידגירב - הלועפה שארב ;תינופצה הקירפאב ינמרגה אבצל תרובגת
תודרופמה תוינאזיטרפה תועונתה תא הז עצבמל
1944 יאמב 14
תינויה תרתחמה לש דוכיל-תדיעו