םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  היגברונ

1940 רבמטפס
תונושאר ירמ-תוצובק לש ןתונגראתה
1943 ראורבפב 27
םינמרגה וניכה וב ןקתימה תא םיצצופמ ,םיימוקמ םינזיטרפ םש דחי ,םייגברונ אבצ ישנא
םוטא-תצצפל םידבכ םימ
1943 טסוגואב 16
רבעשל םייגברונה םיניצקה רסאמ ;םייהדנורטב םימד-תנגפה
1943 רבוטקואב 30
הינמרגב זוכיר תונחמל וחלשנו ורסאנ ולסוא תטיסרבינוא לש םידימלת 1500
1944 לירפאב 20
תינמרג תשומחת םע היינוא םיצצופמ םינזיטרפה
1944 יאמב 18
ולסואב בוחר-תוברק