םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  ןילופ

1942 יאמב 15
רעיל תאצוי ,ילאמשה םינזיטרפה ןוגרא ,"הבודול הידראבג" לש הנושארה הגולפה
1942 טסוגואב 15
אבצ[ "הבויארק היימרא"ה תמקה לע יקסרוקיש לרנגה הלוגה ןילופ תלשממ שאר לש הדוקפ
ןילופב תרתחמה ינוגרא לש תימשר תרגסמכ ]ץראה
1943 ראוני
תנשב ;תיטייבוס הביטחל ףרטצהש יקצינוק יאלוקימ לש ותושארב ינאזיטרפה דודגה ןגראתה
ןילבול תורעיב תוידוהי תוגולפ ידירש דודגה טלק 1944
1943 ינויב 26
ופאטסגה ידיב לפונ "הבויארק היימרא"ה דקפמ ,יקצבור-טורג לרנגה
1944 ראוניב 1-ל רוא
;ןילופ תמדא לע ירמה תעונת תגהנהכ )Krajowa Rada Narodowa( תימואלה הצעומה תמקה
לש התורמל ןותנה תרתחמה ןוגראל דוגינב ]יממעה אבצה[ "הבודול היימרא"ה תא המיקה
ןודנולב ןילופ תלשממ
1944 ראורבפב 1
לרנגה ,השראו זוחמב ס"ס-ה שארו הרטשמה דקפמ תא תגרוה "הבויארק היימרא"ה תגולפ
גרוהל םיאצומ םיינלופ הבורע ינב 100;הרא'צוק
1944 ילויב 28
הצינפוטס זוחמב םירפכה דחאב בצמ ליח םיסיבמ Bataliony Chlopskie םירכיא ידודג
יבשב םינמרג תורשע םיחקולו
1944 טסוגואב 1
ןודנולב תינלופה הלשממה תוסחב השראווב דרמה ץורפ
1944 רבוטקואב 2
ףלא - 200 תונברוקה רפסמ ;ביואה י"ע הברחנ השראו - ינלופה דרמה לסוח