םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  היקבולסוכ'צ

1939 רבמטפסב 19
זוכיר הנחמל וחלשנ םיטנדוטס 1200;םייכ'צה םיטנדוטסה ןיב םיינומה םירסאמ
1942 יאמב 27
תושקנתהב תוומ-יעצפ עצפנ ,ד"ס-ה שארו טארוטקטורפב ךיירה ביצנ ,ךירדייה דראהנייר
םייכ'צ םיטוירטפ ינש י"ע העצובש
1942 רבמטפסב 3
הוואליא רהוסה-תיבמ םייטילופ םיריסא םיררחשמ םייכ'צ םינזיטרפ
1943 רבמטפסב 8
ןילרבב ופאטסגה י"ע הצרנ קיצופ סוילוי יכ'צה ימואלה רוביגה
1944 טסוגואב 25
םינזיטרפ ףלא 14 םהיניב ,שיא ףלא 60 ופתתשה וב ,םיקבולסה לש ןיוזמה דרמה לחה