םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  תפרצ

1940 ינויב 18
תדלומב קבאמה ךשמהל יתפרצה םעה תא ארוקה ,ןודנול וידרב לוג הד לש ןושארה ומואנ
הל הצוחמו השובכה
1940 ילויב 10
תודגנתהה תוחוכ ןוגראל טספינמב םעה תא םיארוק תפרצב םיטסינומוקה ישאר ,ולקידו זרוט
1941 ץיק
דגנ תוזעונה ויתולועפב ןייטצהש "םייתפרצה םינזיטרפהו םיישפוחה םיעלקה" ןוגרא תמקה
()Francs-Tireurs et Partisans Francais שבוכה
1941 טסוגואב 13
שיא ףלא 80-כ ורסאנ ;הלועפ יפתשמו םינמרג דגנ סיראפב תינומה הנגפה
1941 רבמטפסב 22
תמחולה תפרצ לש תימשרה תוגיצנכ "ישפוחה ימואלה יתפרצה דעוו"ה תא םיקמ לוג-הד
1942 רבמבונב 25
הלועפ ףותיש לע תיטסינומוקה הגלפמה תעפשהבש ירמה תעונת ןיבו לוג הד תוחוכ ןיב םכסה
1943 יאמב 27
תא גציי דעווה ;ןאלומ ןא'ז לש ותושארב ירמה תעונת לש ימואלה דעווה לש הנושאר הבישי
תויטילופה תוגלפמה בור
1943 רבמטפסב 9
רבמטפסב 24-ב ררחוש יאה .יקלטיאה שוביכב התייהש ,הקיסרוקב דרמ
1944 תישאר
Forces Francaises"ימינפה יתפרצה אבצה" תא רצי םינושה םיינאזיטרפה םינוגראה גוזימ
de l'Interrieur; FFJ
1944 ראורבפב 21
ינמראה ררושמה לש ודוקיפב "םיישפוחה םיעלקה" לש תוינאזיטרפה תוגולפה ישארמ 22 ורונ
םירחא םידוהיו ןאמייר לסראמ ידוהיה תרתחמה רוביג םילפונה ןיב ,ןאישונאמ קאסימ
1944 ינויב 10
הירליטראב עייתסנש ,ינמרג אבצ ןיבו םינזיטרפ םימחול ףלא 15 ןיב אשומ רעיב דבכ ברק
ריוא תוחוכו
1944 טסוגואב 19-18
"ימינפה אבצה" לש םיאולימה תוחוכ סויג ;שבוכה דגנ דרמל האירקו סיראפב תיללכ התיבש
סיראפב
1944 טסוגואב 23-21
ינמרגה אבצהו םינזיטרפה תוחוכ ןיב סיראפ רורחשל תוברק
1944 טסוגואב 30
תרתחמה ינוגרא תופתתשהבו לוג הד לש ותושארב תיתפרצ הלשממ המקוה