םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  ידוהיה םעה תדמשהל תיללכה תינכתב םיירקיע םיכיראת

1939 ראוניב 30
השדח םלוע-תמחלמ לש הרקמב ידוהיה םעה תדמשהל גאטסכיירב ומואנב אבנתמ רלטיה
1939 רבמטפסב 21
יפוסה ןורתפל ןושאר בלשכ ,תואטגב םידוהיה זוכיר לע ךירדייה לש רזוח
1940 ינויב 20
תדמשהל תינכתה לש ןושאר לוגלג -"רקסגדמ תינכת" תא ינילוסומ ינזאב הלעמ רלטיה
הפוריא ידוהי
1941 ילויב 31
תידוהיה היעבה לש יפוסה ןורתפ"ל תללוכ תינכת ןיכהל ךירדייה לש וחוכ הפימ גנירג
"הפוריאב
1941 רבמצדב 8
ונמלחב ןושארה עובקה הדמשהה-הנחמ םקוה
1942 ראוניב 20
הפוריא ידוהי ןוילימ 11 לש תיזיפה םתדמשהל תישעמה תינכתה שוביג - הזנאווב הדיעווה
1942 ינויב 23
ץיבשואב םיזגה יאתל הנושארה "היצקלס"ה
1943 סראמב 13
ץיבשואב הקופתה-יבר םישדחה םינשבכה תלעפה
1943 ינויב 11
מ"הירבב שוביכה יחטש לע וצה תבחרה ;ןילופב תואטגה תיראש לוסיח לע הווצמ רלמיה
1944 רבוטקוא ףוס
ץיבשואב םיזגה יאתל תונורחאה "תויצקלס"ה
1945 יאמב - 4 לירפאב 23
לש ןורחאה םעצבמ - גרובניינארוא ,ןזואהנסכאז ,קירבסנוור יריסא לש תוומה-תדעצ
ס"ס-ה תותווצ