םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  ןילופ

1939 רבמטפסב 21-1
טכאמרווהו .ס.ס-ה י"ע תונגרואמ ןילופב תוערפ
1939 רבמבונב 23
ןמנרבוג לרנגה יבחרב ידוהיה רכיהה-ןמיס תדוקפ
1940 ראורבפב 8
]לירפאב 30-ב רגסנ וטגה[ ןילופ תמדא לע ןושארה וטגה ;'זדולב וטגה תמקה לע הדוקפ
1940 רבמבונב 15
וטגב םיאלכנ השראו ידוהי
1941 סראמב 21
בוקארקב וטגה תמקה
1941 ילויב - 3 ינויב 30
םידוהי יפלא וחצרנו ונוע ,בובלב ןושארה חבטה
1941 טסוגואב 2
קוטסילאיבב וטגה תמקה
1941 רבמצדב 8
רבעשל ןילופ תמדא לע הדמשהה-תונחמ ןיב ןושארה ,ונמלחב הדמשה-הנהמ םקוה
1942 ראוניב 15
ונמלחל 'זדול וטגמ לודגה שוריגה
1942 סראמ
ץיבשוא הנחמב םידוהיה תדמשה םוקמ - ואנקריב הנחמ םקוה
1942 סראמ
הקנילברטב םיזגה-יאת תמקהב לחוה
1942 סראמב 16
ןילופ ידוהי תדמשה עצבמ "דראהנייר עצבמ" תישאר ;ץ'זלב הדמשה-הנחמ םקוה
1942 לירפאב - 20 סראמב 17
שיא ףלא - 30 כ קנאדיימל וחלשנו םוקמב ורונ ;ןילבולב לודגה שוריגה
1942 לירפא
הדמשה-הנחמל ךפהנ קנאדיימ
1942 יאמב 18
רוביבוס הדמשה-הנחמ םקוה
1942 טסוגואב 23-10
ףלא 60-ל עיגמ היתונברוק רפסמ ;בובל וטגב הלודגה היצקאה
1942 רבמטפסב - 13 ילויב 22
הקנילברטל םיחלשנ שיא ףלא 310,השראו וטגב לודגה שוריגה
1943 ראוניב 21-18
ידוהיה ןוגראה תוגולפ לש תניוזמה ןתעפוה תובקעב הקספוהש ,השראו וטגב הינשה היצקאה
]ראוני דרמ[ םחולה
1943 סראמב 13
בוקארק וטג לוסיח
1943 יאמב - 16 לירפאב 19
השראו וטג לש יפוסה לוסיחה
1943 ינויב 27
שיא ףלא 434 החפיקש היצילג ידוהי תדמשה םויס ;בובל וטג לוסיח
1943 טסוגואב 3-1
ץיבונסוסו ןידנבב לוסיחה עצבמ
1943 רבמטפסב - 16 טסוגואב 16
קוטסילאיבב לוסיחה עצבמ
1943 רבמטפסב 14
זוכיר-הנחמל ךפוה 'זדול וטג
1943 רבמבונב 4
"דראהנייר עצבמ" םויס לע עידומ קינצובולג
1943 רבמבונב 3
קנאדיימב םידוהי ףלא 18 תדמשה
1943 רבמבונב 5
קנאדיימל םירבעומ ןילבולב םידוהיה ידירש
1944 ינויב 28
דחא םויב ףלא 24,ץיבשואב םידוהי תגירהב איש
1944 טסוגואב 6
הינמרגל ןילופ תונחממ םידוהי ףלא 27 יוניפ
1944 רבמטפסב 5
ץיבשואל םבורב םילבומ ויבשות ,ןילופב םידוהיה םיבושיה ןורחא -'זדולב וטגה לוסיח