םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  תויטלבה תוצראה

1941 ילויב - 7 ינויב 25
יפלא חבט ;םיאטיל ידיב תועצובמו םינמרגה ידיב תונגרואמ הנבוק ידוהיב םימד-תוערפ
יעיבשה טרופב םידוהי
1941 רבמטפס-ילוי
תויטלבה תונידמב הדשה-ירעב םיידוהי םיבושי לוסיח
1941 ילויב 8
תויטלבה תוצראב בוהצה יאלטה תדוקפ
1941 ילויב 11
הנליו י"ע יראנופב תוינומהה תוחיצרה תישאר
1941 טסוגואב 15
וטגב םיאלכנ הנבוק ידוהי
1941 טסוגואב 31
גרוהל םיאצומ הנליו ידוהי ןיבמ םיפלא 8-כ
1941 רבמטפסב 6
הנליו תואטגב םיאלכנ שיא ףלא 40-ל בורק
1941 רבוטקוא
גרוהל םיאצומ הינוטסא ידוהי ןיבמ םירבגה
1941 רבוטקואב 4-1
]רבמצד ףוס דע ןיגוריסל תוכשמנ תויצקאה[ הנליווב גרוהל םיאצומ שיא םיפלא 6-כ
1941 רבוטקואב 25
וטגב םיאלכנ הגיר ידוהי
1941 רבוטקואב 28
ויבשותמ 9,000 חפקמ וטגה ;הנבוקב הלודגה היצקאה
1941 רבמבונב 9
גרוהל םיאצומ םידוהי ףלא 11;קסניווד וטג לוסיח
1941 רבמצדב - 9 רבמבונב 30
הגירב גרוהל םיאצומ םידוהי ףלא 27-כ
1943 רבמטפס
םיריסאל םייהנ ויבשות ;זוכיר-הנחמל ךפוה הנבוק וטג
1943 רבמטפסב 23
היפכ-תדובע לש תונחמלו קנאדיימל םיחלשנ ,ראנופב םיחצרנ ויבשות ;הנליווב וטגה לוסיח
הינוטסאב
1943 רבמבונב 3
הגירב ךיירה ידוהי לש וטגהו ןטקה וטגה לוסיח
1944 סראמב 28-27
הנבוק וטגב םינקזו םידלי דגנ היצקא
1944 ילויב 12-3
הנליווב םיידוהיה הייפכה-ילעופ לש הטילפה תיראש לוסיח
1944 ילויב 12
הינמרגב תונחמל ויבשות תרבעהו הנבוק וטג לוסיח
1944 ילויב 17-15
הביבסב םינורחאה הדובעה-תונחמו ילבאש וטג לוסיח
1944 טסוגואב 6
]דלאווראזייק[ הגיר הנחמ יוניפ
1944 רבמטפסב 19
]הינוטסא[ הגולקב היפכ-הנחמב םידוהי 2,000 חבט