םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  היסורולייב

1941 ילויב 25
קסנימב וטגה תמקה
1941 רבמצד-רבוטקוא
תיברעמה היסורולייבב תוידוהיה תוליהקב תונושאר תוינומה תוטיחש
1941 רבוטקואב 8
םידוהי 7,000 גרוהל םיאצומ רבמצד ףוס דע ;קסבטיו וטג לש ולוסיח תישאר
1941 רבמבונב 16 - 20
םידוהי ףלא 20-כ ותמוה ;קסנימב חבט
1942 רבמטפס - ילוי
תיברעמה היסורולייבב תוידוהיה תוליהקה לוסיח
1942 ילויב 28
קסנימב גרוהל םיאצומ םידוהי ףלא 10
1942 רבוטקואב 29
קסניפב םידוהי ףלא 16 חבט
1943 רבמבונ - רבמטפס
היסורולייבב תואטגה ינורחא לוסיח
1943 רבמטפסב 14-11
הינמרגמ םידוהיה לש וטגה לוסיח , קסנימב וטגה תיראש לוסיח