םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  םירקו הניארקוא

1941 רבמטפסב 19
רימוטי'זב םידוהי ףלא 18 חבט
1941 רבמטפסב 29 - 30
]ראי-יבאב[ בייקב םידוהי 33,771 חבט
1941 רבוטקואב 13 - 19
בוליהומו ]םירק[ לפויראמ ,קסבורטאיפו רפאינד ידוהיב בר גרה
1941 רבוטקואב 23 - 25
הסדואב גרוהל םיאצומ םידוהי ףלא 26
1941 רבמבונב 6
ונבורב גרוהל םיאצומ םידוהי ףלא 15
1941 רבמבונב 29
'ץרשקב םידוהי גרה
1942 סראמ - ראורבפ
בוקרחב םידוהי ףלא 14 חבט
1941 רבמצדב 30
]םירק[ ליפוראפמיסב םידוהי תבבר חבט םייתסנ
1942 לירפאב 16
םידוהימ היונפכ הזרכוה םירק
1942 רבמטפסב 9
קסדובולסיקב םידוהי חבט