םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  ךיירה חטש

1939 ראוניב 24
ןמכייאו ךירדייה לש םתושארב םידוהי תריגהל יזכרמה דרשמה תמקה
1939 רבוטקואב 18-12
]וקסינ רוזא[ ןילופל הימהובו הניו ידוהי לש ןושאר שוריג
1941 רבמטפסב 15
ולוכ ךיירב בוהצה יאלטה תבוח
1942 ראוני 1941 - רבוטקואב 15
'זדול ,קסנימ ,]יעישתה טרופה[ הנבוק ,הגירל הינמרג ידוהי שוריג
1941 רבמבונב 24
"אמגודל וטגה"- טאטשניזרט תמקומ
1942 ראוני ףוס
םינושארה םיחולשמה
1942 ינוי-לירפא
ןילופב הדמשה תונחמל הינמרג ידוהי שוריג
1942 ינויב 18
גארפמ םידוהיה שוריג תישאר
1943 ראוניב 20
ץיבשואל טאטשניזרטמ ןושאר חולשמ
1943 ראורבפב 27
ץיבשואל םישרוגמ ןילרבב תיתמחלמ היישעתב םיקסעומה םידוהי
1943 סראמב
הקנילברטל גארפו הניומ םיחולשמ
1943 יאמב 19
"םידוהימ היקנ"כ הזרכוה ןילרב
1944 רבמטפסב 1
הירטסואמ ושרוג םידוהיה ינורחא
1941 יאמב 14
ץיבשואל טאטשניזרטמ םידוהי ףלא 20 שוריג
1945 יאמב 2
טאטשניזרט לע חוקיפה תא לביק םודאה בלצה