םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  הקירפא-ןופצו הפוריא-ברעמ

1940 רבוטקואב 4
םהיתויוכז תא םילטבמו תונחמב תפרצ יחרזא םניאש םידוהיה תא םיזכרמ ישיו תונוטלש
1941 ראורבפב 21
םע תוירדילוסל םדרטסמאב תיללכ התיבש ;הינמרגב תונחמל דנלוה ידוהי לש ןושאר שוריג
םידוהיה
1941 יאמב 14
סיראפב םידוהי 3,600 לש ןושאר רסאמ
1941 ינוי
םהילע תרזוגו תפרצ יחרזאכ םהיתויוכז תא הקירפא-ןופצ ידוהימ תללוש ישיו תלשממ
תובר תולבגה
1941 רבמצדב 10
ישיוו לש תפרצב םירזה םידוהיה לע תלטומ היפכ-תדובע
1942 סראמב 28
ץיבשואל יסנארדמ ןושאר חולשמ
1942 ינויב - 1 יאמב 29
דנלוהבו השובכה תפרצב בוהצה יאלטה תבוח
1942 ילויב 15
ץיבשואל ןושאר חולשמ ;גרוברטסוול םדרטסמא ידוהי לש שוריגה תישאר
1942 ילויב 16
שיא ףלא 13 וספתנ וב סיראפ ידוהי לע דוצמה
1942 טסוגואב 4
ץיבשואל ןושארה חולשמה ;ןילאמב ףוסיא-הנחמל היגלב ידוהי שוריג ליחתמ
1942 רבוטקואב 28-26
ישיו לש תפרצב תוחרזא ירסח םידוהי 7000 רסאמ
1942 רבמבונב 10
םילטומ ;תידוהיה הייסולכואל הדובע תונחמ םימקומ ;ינמרגה אבצה ידי-לע היסינוט שוביכ
םידבכ םייפסכ תוסנק
1942 רבמבונב 26
ץיבשואל היגברונמ םידוהי 725 שוריג
1943 סראמ
הקנילברטל גרובמסכול ידוהי חולשמ
1943 סראמ
רוביבוסל דנלוהמ םידוהי שוריג
1943 יאמב 7
הדמשה-תונחמל םידוהיה תרבעהל תינמרגה תינכותה לוכיס ;היסינוטל תירבה-תונב תסינכ
ןילופב
1943 רבמטפסב 29
קרוברטסוול םיחלשנ םדרטסמא ידוהי ינורחא
1943 רבוטקואב 2
]םיבשותה תרזעב הידוושל וטלמנ אלא ושרוג אל םידוהיה[ קרמנד ידוהיל שוריג תדוקפ
1943 רבוטקואב 18
ץיבשואל אמור ידוהי ןיבמ שיא 1,100 שוריג
1944 סראמ
"סיראפב םידוהי דוע ןיא"
1944 ילויב 31
היגלבמ םידוהי ףלא 26 שוריג םייתסנ