םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  היבלסוגויו ןווי

1941 רבוטקואב 1
]היטאורק[ ץאבונסאי הדמשה-הנחמ לש ותלועפ תישאר
1941 רבוטקואב 19
דרגלב וטגב םידוהיה חבט
1942 רבמטפסב 3
]םארגא[ ברגאז ידוהי שוריג
1943 לירפאב - 3 סראמב 21-22
ץיבשואל םילבומ ]היבלסוגויו ןוויב ירגלובה שוביכה רוזא[ הינודקאמו היקארת ידוהי
הקנילברטלו
1943 סראמב 15
ץיבשואל םבור ,יקינולס ידוהי 46,091 שוריג לחה
1944 לירפאב 14
ץיבשואל הנותא ידוהי לש השאר חולשמ