םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  הינמורו הירגנוה ,היקאבולס

1939 לירפאב 18
היקאבולסב םיידוהי-יטנאה םיקוחה תישאר
1941 יאמב 15
םירבגה לכל הינמורב היפכ-תדובע קוח
1941 ינויב 25
יסאיב םידוהי 11,500 חבט
1941 רבמטפסב 15
גרבנרינ-יקוח תא תצמאמ היקאבולס
1941 רבוטקואב 11
הירטסינסנארטל בונישיק ידוהי שוריג תישאר
1941 רבוטקואב 14
'ץיבונר'צ ידוהי לש שוריגה תישאר
1942 סראמב 28
ןילבולו ץיבשואל היקאבולסמ םידוהי ףלא 17 שוריג
1942 טסוגואב 13
שיא ףלא 185 ףיקה שוריגה ;הירטסינסנרטל הינמור ידוהי לש שוריגה תלועפב הגופה
1942 סראמ
ןילופל היקאבולס ידוהי ףלא 58 לש םשוריג םייתסנ
1944 לירפאב 28
הירגנוה ידוהי לש םישוריגה תישאר
1944 ינויב - 27 יאמב 15
ץיבשואל רקיעב ,הירגנוה ידוהי ףלא 380 שוריג לש קזב-עצבמ
1944 טסוגואב 1
טספדובמ םידוהי ףלא 30 שוריג
1944 רבוטקואב 28
ץיבשואל ושרוג היקאבולס ידוהי ףלא 14
1944 רבמצדב - 8 רבמבונב 28
הניו תוביבסלו הינמרגב תונחמל טספדוב ידוהי ףלא 35 לש שוריג
1945 ראורבפ
טאטשנטיזרטל םישרוגמ היקאבולס ידוהי ינורחא