םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  הפוריא-חרזמ תוצראב

1940 לירפא
י"ע ונגרואש ,םיינלופ םיערופ דגנ הנגהל םינגראתמ השראווב ידוהי רעונו םילעופ
םינמרגה
1941 ינוי ףוס
השראו וטגב יצולחה רעונה ידי-לע הנגה-תוצובק ומקוה
1942 ראוני
השראו וטגב תומחול תוצובק תומיקמ "ץולחה"ב רעונה תועונת
1942 ראוניב 1
"!ראנופל תכלל אל" :המסיסה תא הלעמ הנליווב יצולח רעונ תפיסא
1942 ראוניב 21
הנליווב ].וא.פ.פ[ דחואמה ינאזיטרפה ןוגראה תמקה
1942 ראורבפ
הנבוק וטגמ םידוהי םינזיטרפ לש הנושאר הלבח תלועפ ;ריעב תולודג תורסנמ תפרש
1942 סראמ ףוס
קסנימ וטגב םידוהי םינזיטרפ תוצובק ןוגרא
1942 לירפא ףוס
תרתחמה תוחוכ לש דוכילה תישאר ;השראו וטגב יטסישפ-יטנאה שוגה תמקה
1942 ילויב 21
וטגה ןמ םיצרופו שאב םהיתב תא םילעמ קצלק ידוהי
1942 ילויב 22
'זאיווסאינ וטגב רק קשנב תוננוגתה
1942 ילויב 28
השראו וטגב םחולה ידוהיה ןוגראה םקוה
1942 טסוגוא תישאר
יקסנילפאק שריה לש ודוקיפב לט'ז ריעה ידוהי לש תינזיטרפ הגולפ ןוגרא
1942 טסוגואב 10-9
ןי'צרד הרייעה לע ,דודגה לש יללכה עצבמה תרגסמב ,סלטא ר"ד תגולפ לש הטישפ
1942 רבמטפס
השראו וטגב ימואלה ידוהיה דעווה תמקה
1942 רבמטפסב 3
הווחאל וטגב תיביטקאה תוננוגתהה
1942 רבמטפסב 9
ץינמארק וטגב תניוזמ תוננוגתה
1942 רבוטקואב 30
ןילופב תידוהיה תרתחמה לש הדיחא תוגיצנ ,םואיתה דעו תמקה
1942 רבמצדב 5
םינמרגה םע ברקב לפונ ,תידוהי םינזיטרפ תגולפ לש הדקפמו הדסימ ,סלטא לאקזחי ר"ד
1942 רבמצדב 22
בוקארק וטגב םחולה ידוהיה ןוגראה לש םקנה תולועפ
1943 ראוניב 18
]ראוני דרמ[ השראו וטגב ןושארה דרמה
1943 ראורבפב 12-5
קוטסילאיבב הנושארה תניוזמה תוננוגתהה
1943 ראורבפב 8
הילתב גרוהל אצומ ,קוטסילאיבב תוממוקתהה רוביג ,דמלמ קחצי
1943 סראמ
הנליו וטגב םיובנייש לאיחי לש ותושארב "קבאמה תגולפ" תמקה
1943 ביבא
הנבוק וטגב ףתושמה ינאזיטרפה הטמה תמקה
1943 יאמב - 16 לירפאב 19
השראו וטגב לודגה דרמה
1943 יאמב 17
ירבחמ םבור ולפנ .הרטשמ תוחוכו ינמרג אבצ ןיבו ידורב וטגמ תמחולה הגולפה ןיב ברק
תידוהיה הגולפה
1943 לירפאב 20
רעיל תאצוי הנליו וטגמ הנושאר םינזיטרפ 'בק
1943 לירפאב 20
םינמרגה ןיבו ]'ז.וו.ז[ יאבצה ידוהיה ןוגראה ישנא ןיב השראווב בונארומ רכיכב תוברק
1943 יאמב 8
'ץיבלינא יכדרמ לש ותומ ;השראו וטגב םחולה ידוהיה ןוגראה לש יזכרמה רקנובה תליפנ
1943 ינויב 26-25
בוכוטסנ'צב ל"יא לש תניוזמ תוננוגתה
1943 ילויב 16
עונמל ידכ ,ופאטסגה ידיל ומצע תא ריגסמ ,הנליו וטגב וא"פפ-ה דקפמ ,גרבנטיו קיציא
וטגב םימד-תוכיפש
1943 טסוגואב 3
ןידנבב ל"יא לש םירקנובה תוננוגתה
1943 טסוגואב 20-16
קוטסילאיב וטגב דרמה
1943 רבמטפסב 1
הנליו וטגב וא"פפ לש רקנובב םיובנייש לאיחי לש ותליפנ
1943 רבמבונב 23
תא עיקבה הז חלצומ עסמ ;יקינדור תורעיל תאצוי הנבוק וטגמ הנושאר םינזיטרפ תגולפ
תורעיל ךרדה
1944 ראוני
ופאטסגה ןינב לומ יאבצה םילוחה תיב לש קשנה ןסחמל הצרפ הנבוק וטגמ םינזיטרפ תצובק
תשומחתו םיבור םיאלמ םיקש 3 האיצוהו
1944 רבמטפסב - 2 טסוגואב 1
םינמרגה דגנ ינלופה דרמב תמחול ,השראו וטגב םימחולה ידירשמ ,ל"יא תצובק