םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  תורחא הפוריא תוצראב

1941 ץיק
;תיברסה תינזיטרפה הביטחה ינגראממ ךורב רודיזיא לפונ הצי'זיא ריעה לע ברקב
הירוב חאה ;ףסוי ויחא םג לפונ הז ברקב "ימואל רוביג" ראותה ול קנעוה ותומ ירחא
דרגלבב בוחר םמש לע 1942; ילויב וייח תא ןתונ
1942 יאמ
ןעמל ודבעש ,תפרצ ןופצב םידוהי םיניישעת דגנ םידוהי םינזיטרפ לש ןישנוע-תולועפ
םינמרגה
1942 ילוי
תפרצב ןויל ריעב םידוהי םינזיטרפ לש ישארה הטמה דוסי
1942 ילוי
היגלב ידוהי לש תוננוגתה-ןוגרא תמקה
1942 ילויב 11
המיחל תצובק לש הגיהנמו הדסימ ,םואב טרברה הרונ ופאטסגה לש רהוסה תיבב
תיצאנה ןילרבב תידוהי
1942 ילויב 22
טונק דיוד ררושמה לש ותמזויב םחולה ידוהיה דודגה םקוה
1942 ילויב 28
ןופ לש וייחב החלצהב תשקנתמ ןאמייר לסראמ לש ודוקיפב ,תידוהי םינזיטרפ תצובק
סיראפ לש ינמרגה הלשומ ,גרובמואש
1943 ראוני
ופאטסגה י"ע שפתנ ,דנלוהב תיצולחה תרתחמה ןגראמ ,]ושוש[ ןומיס םיכאוי
1943 סראמב 4
הינמרגב גרוהל םיאצומ םואב טרברה לש ותצובק ירבח
1943 לירפאב 20-19
ץיבשואל הכרדב םיריסא-תבכר תררחשמ היגלבב תידוהי םינזיטרפ תגולפ
1943 ביבא
האצוה ,'ץיבורוי'צ הדאר היוניכב העודיה ,ורגנטנומב ירמה תעונת ישארמ ,לאנברבא הנר
הירבדב תדדועמ איהו םרומ שארב תוומל הכלה ;ברקב העצפנש רחאל םיקינט'צה י"ע גרוהל
קבאמל הירבח תא
1943 רבמטפסב 8
ידוהי דודג םימיקמו םמצע חוכב םיררחתשמ ]היבלסוגוי[ באר יאב ידוהיה הנחמה ירוצע
1943 רבמטפסב 29
לע הנוממה ,לקואז לש וגיצנ רטייר ר"ד תא סיראפב בוחרב םיגרוה וירבחו ןאמייר לסראמ
היפכ-תדובעל סויגה
1944 ינויב 17
הרטשמה י"ע התנוע (הקנאוויא היוניכ) הבוקעי הטלויו הידוהיה תינזיטרפה
תירגלוב תימואל הרובג ;רעונה ברקב תודגנתה תוגולפ ןוגראב הנייטצה .תיטסישפה
1944 ץיק
יכדרמ לפנ הינודקמ ירהב הובגה לא ירגלובה יטסישפה אבצה רצבמ לע תורעתסהב
ראותל הכז ;תיעיבשה תילוטיבה הביטחב דודגה דקפמ ןגס ,]יגאל ויוניכ[
סאימחנ
"תיבלסוגויה המואה רוביג"
1944 ץיק
תמסרופמ .םירוביג תומ הלפנ תישילשה תינודקמה הביטחב יטילופ רסימוק ,הידבוע רתסא
המואה תרוביג" ראותל התומ ירחא התכז ;"הראמ" היוניכב הינודקמב רורחשה ימחול ןיב
"תיבלסוגויה
1944 טסוגואב 3
יטנאה המחלמה רוביגכ םסרופמ ,יקסיזדרקש לימא ידוהיה ינאזיטרפה דקפמה לפנ
הירגלובב תיצאנ