םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  הדמשה תונחמב םידוהי תודירמ

1943 טסוגואב 2
ותלועפ שדחמ וניאו שאב הלוע הנחמה , הקנילברטב םיריסאה דרמ
1943 רבוטקואב 15
רוביבוסב םיריסאה דרמ
1944 טסוגוא ףוס
ץיבשואב תרתחמה ישנאמ ,ןאמטמיצ הלאמ לש הרובגה-תומו התחירב
1944 רבמבונ ףוס
]ץיבשוא[ ואנקריבב ודנמוקרדנוזה דרמ
1945 ראוניב 6
גרוהל תואצומ ,ץיבשואב תידוהיה תרתחמה תוליעפ ,היתורבחו הטובור ה'זור