םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  תיצאנה הינמרג דגנ הכרעמב לארשי ץראב ירבעה בושיה

1939 רבמטפס
המחלמל סייגתהל ידוהיה םעה תונוכנ לע הינטירב תלשממ שארל עידומ ןמציו םייח רוספורפ
ימואלה לגדה תחת המיחלה תוכז לע הכרעמה תישאר ;הינמרג דגנ
1939 רבוטקוא
םינומיא הנחמל םיאצוי יטירבה אבצל ץראב ידוהיה בושיה לש םינושארה םיסייגתמה
1941 יאמב 18
הלבח ידיקפת עוציבל ילופירטל םיגילפמ הריסה ידרוי ג"כ
1942 יאמ
תודחוימ תולועפ עוציבל ח"מלפה לש "תינמרגה הקלחמה" המקוה
1942 טסוגוא-ילוי
ח"מלפה ;שלופה לומ בושיה תדימעל תוננוכ ;לארשי ץראל תיקלטיא-תינמרג השילפ תנכס
תינזיטרפ המחלמל ךרענ
1943 רבוטקואב 1
הינמורב םתוחילשל םיאצוי םינושאר םינחנצ
1944 סראמב 14
הינמור ,הירגנוה ,היבלסוגויל םיאצוי םיירבע םינחנצ תצובק
1944 רבמטפסב 20
היקאבולסב תחנוצ םיילארשיצרא םינחנצ תצובק
1944 רבמבונב 7
טספדובב גרוהל תאצומ שנס הנח
1944 רבמטפסב 20
תמחולה תידוהיה הביטחה תמקה לע יטירבה הנגהה ןוירטסינימ תעדוה