םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  תיצאנ-יטנאה תירבה תואבצב םידוהי םילייח