תואטגה ימחול תיב <
  רפסה תיב רתאל הרזח

:םירושיק
הירוטסיהה תנדס
קא'צרוק שונאי םש לע ס"היבל הרזח