תואטגה ימחול תיב <
םידלי לש תויודע
ךרב הביבח לש התודע
ןאהק הנט לש התודע
דירפ האל לש התודע
יקסבוקר התרמ לש התודע
יקסלק ימענ לש התודע
רכב הניר לש התודע
גרבנייו קיציא לש ותודע
סנייר סנה לש ותודע
דוד יקסיולפ לש ותודע
ץנויז סחנפ לש ותודע