תואטגה ימחול תיב <
תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ
תינלופה תודגנתהה תעונתו ןילופ לש השוביכ
םינקלבהו תיברעמה הפוריא תונידמ שוביכ
תינזיטרפה העונתהו תוצעומה תירבב המחלמה
היופכה הריגהה ; םיצאנה תילע םע הינמרג ידוהי
"תידוהיה תיעבה ןורתפ"ל תוינמזה תוינכתה
תויריב חצרה - הדמשהה -"יפוסה ןורתפה"
ידוהי תדמשהב םיבלשה ינש - הדמשהה -"יפוסה ןורתפה"
ןילופ
תונחמו הזנאו תדיעו - הדמשהה -"יפוסה ןורתפה"
הדמשהה
םידוהיה תודגנתהב םיבלש ינש - דרמו ירמ
תואטיגל ןוזמ תחרבה
תידדהה הרזעה
תואטיגב תוברת תלועפ
דליה ןעמל הלועפו רפס-יתב
(תואטגב ומקוהש םייאשחה םינויכראה) תודעה ילעפמ
דרחה ידוהיה לש דחוימה וקבאמ
תידוהיה תונגראתהה תורגסמ סרה
דודיבו רותיב
וטגה תרטשמו טרנדויה דיקפת
םייביטקלוקה םישנועה תטיש
יתחפשמה רשקה
שואייו ןואכיד
קשנו יאבצ ןויסינ רדעה
המרמהו האווסהה תטיש
דרמה לא ירמהמ רעונה תועונת
רעונה לש תינחורה ותנכהב הדיקפתו תרתחמה תונותיע
דרמלו ירמל
שוביכה יבחרב םיפינסהו השראווב םיזכרמה ןיב רשקה
אטילבו ןילופב ינמרגה
תואטגה ידוהי לש המיחלה יקיפא תשולש
קוטסילאיב וטגב דרמה
בוקארק וטגב םקנ תולועפ
ץיבונסוס-ןידנבב םחולה ןוגראה
בוחוטסנא'צ ימחול
קסנימבו הנבוקב ,הנליווב םיינאזיטרפ םינוגרא
תונטק תוליהקב תודירמ
הדמשה תונחמב תודירמ
תומוחה ירוחאמ
ידוהיה וטגה-ןוטלש
םידליה לרוגו בערה
וטגה ךרד לע ימינפה קבאמה
תוננוגתהל תוכרענ רעונה תועונת
יטסישפ-יטנאה שוגה
השראו וטגמ לודגה שוריגהו "דראהנייר עצבמ"
ויתולועפו "ץולח"ה לש ודוסימ םחולה ןוגראה תמקה
תונושארה
שוריגה רחאל וטגה
בחרמל אצוי םחולה ידוהיה ןוגראה
קשנ שכרו םידגובה קוליס
ןושארה דרמהו ראוניב היצקאה
לירפאל ראוני ןיב
(.וו.ז.'ז) יאבצה ידוהיה דוגיאה
ל"יא דקפמ ' -'ץיבלינא יכדרמ
דרמל תונכהה
וטגה ןברוחו תוברקה ךלהמ
דרמה יוכיד רחאל ל"יאו ימואלה ידוהיה דעווה תוליעפ
האושב ידוהיה םעה יללח
קא'צרוק שונאי לש תומה דעצמ