תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
םימוליצ
השרו וטגב הקונית םע םא
ק'צרוק שוני לש םימותיה תיבב היטבמאה רדח
ק'צרוק לש םימותיה תיבב תונבה לש הנישה רדח
הנחמב וררחושש םידליה - 350 מ דחא 6, ןב דלי
דלווונכוב
ןידנבב ידוהי דלי
ןידנבב ידוהי דלי
"ירא" ה דצב ידוהי דלי
הינודקממ ידוהי דלי
ותדווזמ לע בשוי דלי
הנחמל םיטרופסנרטה דחאב הבצוהש טטשניזרט וטגמ הדלי
ץיוושוא
םידלי ןועמב שבלתהל התרבחל תרזוע הדלי
היגלבב רזנמב םידלי
םדרטסמאב םיבערומ םידנלוה םידלי
רנכ תניגנל םיניזאמ םידלי
ץיוושוא הנחמב וררחושש םידלי
םימותיה תיבב ויכינח םע ק''צרוק שוני
ןועמ ידליל תורנ תקלדהו הכונח תביסמ
זגה יאת לא םכרדב םידליו םישנ
זגה יאת לא ךרדב הידכנו אתבס
ןידנבב םיידוהי םידלי ינש
ןילופב תוידוהי תודלי יתש