תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
םימושיר
הנליו וטגמ דלי לש ןקויד
הנורחאה הקנהה
שאל תקונית ךילשמ ס.ס לייח
םיידוהי היפכ ידבוע םיכמ םיינמרג םילייח
ותטימב דלי
ההק רוסמ
שאר תחפטמ םע הרענ
ינמרג ןיצק
םחל תיבב תוקוניתה חצר
ץיוושואב תוקונית חצר