תואטגה ימחול תיב <
םיאשונ יפל םיכיראת חול
ןוטלשל רלטיה תיילע דע תיצאנה הגלפמה דוסימ
המחלמה ץורפ דע ןוטלשל רלטיה תיילעמ
םימע הריבדמ תיצאנה הינמרג
םימחולה תונחמה שוביג ;המחלמה ץורפ םע תוכרעיהה
תינופצה הקירפאו תיברעמה הפוריא תותיזחב המחלמה
שלופה תפידה ;תוצעומה-תירב דגנ תיצאנה הינמרג תמחלמ
הפוריאב רורחשה עסמו ינמרגה
"ישילשה ךייר"ה תמדא לע המחלמה
קוחרה-חרזמב המחלמה
הילטיא
הירגלוב
היגלב
תוצעומה-תירב
הינד
דנלוה
היבלסוגוי
ןווי
היגברונ
ןילופ
היקבולסוכ'צ
תפרצ
ידוהיה םעה תדמשהל תיללכה תינכתב םיירקיע םיכיראת
ןילופ
תויטלבה תוצראה
היסורולייב
םירקו הניארקוא
ךיירה חטש
הקירפא-ןופצו הפוריא-ברעמ
היבלסוגויו ןווי
הינמורו הירגנוה ,היקאבולס
הפוריא-חרזמ תוצראב
תורחא הפוריא תוצראב
הדמשה תונחמב םידוהי תודירמ
תיצאנה הינמרג דגנ הכרעמב לארשי ץראב ירבעה בושיה
תיצאנ-יטנאה תירבה תואבצב םידוהי םילייח