תואטגה ימחול תיב
םייזכרמ םיחנומ תמישר
תונומת םובלא
םיאשונ יפל םיכיראת חול
תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ
םידלי לש תויודע
רפסה תיב רתאל הרזח